Handelsbetingelser

1. Gyldighed

Dansk Nordenta A/S leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer, hvor der henvises til Nordenta's salgs- og leveringsbetingelser med mindre andet er skriftligt aftalt.

2. Tilbud

Afgiver sælger tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er kommet frem til sælger senest 30 dage fra tilbuddets dato.

3. Mellemsalg

Hvis sælger i tilbuddet har taget forbehold for mellemsalg, kan sælger - indtil købers accept er kommet frem til sælger - indgå aftale med tredjemand
vedrørende det tilbudte med den virkning, at tilbuddet over for køber bortfalder. Sælger skal efter acceptens fremkost til sælger uden ugrundet ophold skriftligt meddele køber, at tilbuddet er bortfaldet.

4. Pris

4.1. Alle priser i Nordentas webshop er i danske kroner og inklusiv afgifter medmindre andet er angivet. Til offentlige kunder er alle priser angivet eksklusiv moms. Til private tandklinikker er alle priser angivet inklusiv moms.
Salg af kurser er ikke pålagt moms. Alle priser på kurser er derfor angivet uden moms og faktureres uden moms. 

4.2 Sælger forbeholder sig retten til ændringer i prisen som følge af væsentlige ændringer i told, skatter og afgifter, der medfører forøgede omkostninger for den aftalte leverance.

4.3 Sælger forbeholder sig retten til ændringer i prisen som følge af væsentlige ændringer i valutakurser, der medfører forøgede omkostninger for den aftalte leverance.

5. Betaling

5.1 Betalingsfristen fremgår af faktura/ordrebekræftelse.

5.2 Såfremt leveringen udskydes pga. købers forhold, er køber - med mindre sælger skriftligt meddeler køber andet - alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til sælger, som om leveringen var sket til aftalt tid.

5.3 Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er sælger berettiget til at beregne renter fra forfaldsdag med 1,5 % pr. måned af den til enhver tid værende restgæld.

5.4 Såfremt betaling ikke er sket rettidigt, er sælger berettiget til at rykke køber for betaling og herfor opkræve et kompensations- og rykkergebyr.

5.5 Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav mod sælger, som ikke er skriftligt anerkendt af sælger, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen pga. modfordringer af nogen art.

5.6 Nordenta er berettiget til at kræve en kreditvurdering af kunden, hvis det er relevant. Nordenta kan yderligere bede om en indeståelseserklæring (om solvens) eller en bankgaranti.

6. Ejendomsforbehold

6.1 Sælger forbeholder sig med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbende omkostninger er betalt til sælger.

7. Levering
 

7.1 Levering af udstyr

7.1.1 Levering af udstyr sker i henhold til INCOTERMS 2022 EX WORKS fra sælgers lager.

7.1.2 Såfremt Sælger måtte vælge at afsende, vil afsendelsen ske som fuldmægtig for kunden og for kundens regning og risiko. I sådanne tilfælde forbliver den transportretlige råderet hos Sælger, der ligeledes vil være berettiget til at afsende mod fragtefterkrav.

7.1.3 Med mindre andet skriftligt aftales, fastsættes leveringstiden af sælger efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse/aftalens indgåelse. En udskydelse af leveringstiden med 14 dage pga. sælgers forhold betragtes i enhver henseende som rettidig levering, således at køber ikke af den grund kan udøve nogle beføjelser over for sælger.

7.1.4 Såfremt forsinkelse ved levering skyldes, at sælger er i en situation, som angivet i pkt. 12.3, udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer. Begge parter skal dog være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 3 måneder. Denne bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

7.2 Levering af forbrugsvarer

7.2.1 Colli-ordrer sendes med PostNord.

7.2.2 Leveres det solgte med Modtagerflex, overgår ansvaret til køber for eventuel bortkomst eller beskadigelse af forsendelsen, når PostNord har afleveret/scannet pakken på det aftalte sted.

7.2.3 Sælger forbeholder sig ret til ved ordrer under kr. 1.000,- at påligne et fragtgebyr

8. Emballage

8.1 Bortskaffelse af emballage sker på købers regning

9. Produktinformation

9.1 Sælger bevarer alle rettigheder, herunder ophavsret og andre immaterielle rettigheder, til tegninger, specifikationer, tekniske dokumenter og lignende, som er udleveret til Køber før eller efter aftalens indgåelse. Materiale af denne art må alene anvendes til opfyldelse af den aftalte leverance. Enhver anden anvendelse herunder kopiering og overgivelse til tredjemand uden skriftligt samtykke fra sælger anses for retsstridig.

9.2 Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i aftalte specifikationer, hvis dette kan ske uden ulempe for køber.

9.3 Alle oplysninger og specifikationer i brochure, kataloger eller andet materiale udleveret af Sælger er alene af beskrivende/vejledende karakter og derfor ikke bindende. Specifikke krav fra Køber er således alene bindende for sælger, såfremt dette skriftligt og udtrykkeligt er bekræftet af Sælger.

9.4 Sælger leverer de sikkerhedsmæssige forskrifter og anvisninger, der gælder for det solgte på leveringsdatoen. Køber er ansvarlig for at følge disse forskrifter og anvisninger, og Sælger kan ikke holdes ansvarlig for skader eller ulykker, der skyldes manglende overholdelse af disse forskrifter og anvisninger. Det er Købers ansvar at sørge for, at alle relevante personer, der arbejder med eller anvender det solgte produkt, er bekendt med og følger de sikkerhedsmæssige forskrifter og anvisninger.

10. Installation og ibrugtagning af udstyr

10.1 Køber sørger for fremførelse af korrekte og tilstrækkelige forsyninger til udstyret, herunder for centralsugeanlæg: vandtilførsel og -afløb, elektricitet, luft og gas m.v.

10.2 Hvis det aftales skriftligt, kan sælger udføre montering, opstilling eller demontering, men alle udgifter til materiale, tidsforbrug kørsel m.m. i forbindelse hermed betales af køber efter gældende dagspris.

10.3 Såfremt sælger fremkommer med placeringsforslag eller lignende, sker dette uden ansvar for sælger, ligesom det er sælger uvedkommende, om udstyrets anbringelse har utilsigtet indflydelse på andet udstyr, installationer, bygninger m.v. eller påvirkes utilsigtet af disse.

10.4 Det påhviler køber at sørge for, at lokalets klimaforhold er afpasset udstyrets beskaffenhed med henblik på tilfredsstillende funktion, ligesom det påhviler køber i god tid før levering og opstilling at sørge for, at der foreligger de nødvendige tilladelser fra bygningsmyndigheder, Arbejdstilsyn, el-myndigheder, brandvæsen og eventuelt andre myndigheder.

10.5 Bygningsmæssigt foranledigede leverancer eller arbejder er sælger uvedkommende. Bygningens eventuelle manglende stabilitet samt eventuelle følger af, at myndighederne nægter tilladelse til udstyrets brug i købers lokale, er sælger uvedkommende og berettiger ikke køber til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende.

10.6 Såfremt køber ikke har tilvejebragt de nødvendige forudsætninger for installation og ibrugtagning af udstyr, er sælger berettiget til at kræve eventuelle omkostninger herved betalt af køber.

11. Mangler og reklamation

11.1 Køber er ansvarlig for at undersøge det solgte produkt straks efter levering og i overensstemmelse med ordentlig forretningspraksis. Eventuelle fejl eller mangler ved det solgte skal straks meddeles skriftligt til Sælger.

11.2 Sælger hæfter alene for oprindelige fejl og mangler ved det solgte produkt. Såfremt køber ønsker at påberåbe sig en oprindelig mangel, skal køber give sælger skriftlig meddelelse herom senest 8 dage efter leveringsdatoen og angive, hvad manglen består i. Såfremt Køber har eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført, kan Køber ikke senere gøre manglen gældende. 

11.3 Sælger påtager sig ikke ansvar for mangler, der opstår som følge af overlast, usædvanlig brug, fejlbetjening eller manglende vedligeholdelse.

11.4 Sælger kan efter eget valg foretage enten afhjælpning af manglen, omlevering eller meddele køber et forholdsmæssigt afslag. Kunden kan ikke gøre andre mangelsbeføjelser gældende. Såfremt det solgte, ikke er fremstillet af sælger, kan sælger ved aftalens indgåelse vælge at pålægge køber de samme betingelser, der gælder mellem sælgers leverandør/producent og sælger. Dette betyder, at sælger alene vil være ansvarlig over for køber, på samme måde som sælgers leverandør er ansvarlig over for sælger.

11.5 Køber må ikke ændre, reparere eller ombygge det solgte produkt uden Sælgers skriftlige samtykke. Enhver ændring, reparation eller ombygning uden skriftligt samtykke fra Sælger vil betyde, at Køber mister sin ret til at klage over fejl eller mangler ved produktet.

11.6 Brugt udstyr og eventuelle reservedele sælges som beset, og sælger påtager sig i denne forbindelse ikke noget ansvar.

12. Ansvarsbegrænsning

12.1 Købers erstatningskrav for mangler kan ikke overstige købesummen for den pågældende vare.

12.2 Sælger hæfter ikke for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvens tab i anledning af forsinkelser eller mangler ved det solgte.

12.3 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for sælger, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, ophør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed,
restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.
Omstændighederne som nævnt, der er indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.

13. Returnering

13.1 Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale og under forudsætning af sælgers godkendelse af returvaren ved modtagelsen. Sælger forbeholder sig ret til at opkræve et returneringsgebyr.

13.2 eventuelle forsendelsesomkostninger er for købers regning, og forsendelsen sker på købers risiko.

13.3 Varer, som efter sælgers oplysning hjemtages på købers bestilling, kan ikke returneres.

13.4 I de tilfælde, hvor køber er berettiget til at ophæve handlen, eller såfremt det solgte returneres til sælger med henblik på ombytning eller afhjælpning af mangler, skal det solgte fremsendes til sælger i original emballage og for købers regning og risiko. I det omfang sælger påføres forsendelsesomkostninger m.v., er sælger berettiget til at kræve disse refunderet af køber og modregne disse i købers eventuelle krav mod sælger.

14. Produktansvar

14.1 I det omfang intet andet følger af ufravigelige lovbestemmelser, gælder følgende vedrørende sælgers produktansvar:

14.2 Køber skal holde sælger skadesløs i den udstrækning, sælger pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade og sådant tab, som sælger efter punkt 14.3 og 14.4 ikke er ansvarlig for over for køber.

14.3 Sælger er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af det solgte:

  • på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens det solgte er i købers besiddelse.
  • på produkter, der er fremstillet af køber, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af det solgte forårsager.

14.4 I intet tilfælde er sælgeren ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. 

14.5 De nævnte begrænsninger i sælgers ansvar gælder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

14.6 Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

15. Transport af rettigheder og pligter 

Sælger er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.

16. Tvistigheder 

Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved Retten i Horsens efter dansk ret. Som værneting for enhver tvist mellem parterne er aftalt i Retten i Horsens, Godsbanegade 2, 8700 Horsens.